Skip to content
Strona główna » Blog » Strona bierna w języku angielskim

Strona bierna w języku angielskim

Strona bierna w języku angielskim

Passive voice, czyli strona bierna jest podstawową konstrukcją gramatyczną w języku angielskim. Strona bierna jest używana do opisania czynności lub wydarzenia bez identyfikowania osoby lub rzeczy, która wykonuje czynność, i jest tworzona za pomocą czasownika pomocniczego „być”, po którym następuje imiesłów bierny czasownika głównego. W tym poście przyjrzymy się strukturze strony biernej w języku angielskim i przedstawimy przykłady użycia jej w każdym czasie.

Strona bierna w języku angielskim – struktura

Strona bierna jest tworzona za pomocą formy czasownika posiłkowego „być” (takiego jak „is”, „was”, „are” lub „were”), po którym następuje imiesłów czasu przeszłego głównego czasownika. Podmiot zdania czynnego staje się podmiotem zdania biernego, a podmiot zdania czynnego jest albo pomijany, albo wprowadzany przez przyimek „by”.

Podstawowa struktura zdania biernego

Podmiot + czasownik posiłkowy (to be) + imiesłów bierny czasownika głównego + (opcjonalnie) przyimek + agent

Przykład użycia strony biernej

Zdanie czynne: The dog chased the cat. (Pies gonił kota.)
Zdanie bierne: The cat was chased by the dog. (Kot był ścigany przez psa.)

W tym przykładzie podmiot zdania czynnego (pies) staje się podmiotem zdania biernego, a podmiot zdania czynnego (kot) podmiotem zdania biernego.

Teraz przyjrzyjmy się, jak strona bierna jest używana w każdym czasie.

Strona bierna czasy

Strona bierna a czasy gramatyczne

Present Simple

Strona bierna w czasie Present Simple służy do opisania sytuacji, która ma miejsce teraz lub zdarza się regularnie.

Struktura strony biernej w czasie Present Simple

Podmiot + am/is/are + imiesłów bierny głównego czasownika

Przykład

Zdanie czynne: The teacher corrects the tests. (Nauczyciel poprawia testy.)
Zdanie bierne: The tests are corrected by the teacher. (Testy są poprawiane przez nauczyciela.)

Present Continuous

Strona bierna w czasie Present Continuous jest używana do opisania sytuacji, która ma miejsce teraz, ale skupia się raczej na akcji niż na czasie.

Struktura strony biernej w czasie Present Consitnuous

Podmiot + am/is/are + being + imiesłów czasu przeszłego głównego czasownika

Przykład

Zdanie czynne: Szef kuchni przygotowuje jedzenie. (The chef is preparing the food.)
Zdanie bierne: Jedzenie jest przygotowywane przez szefa kuchni. (The food is being prepared by the chef.)

Present Perfect

Present perfect służy do opisania czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej.

Struktura strony biernej w czasie Present Perfect

Podmiot + has/have + been + imiesłów czasu przeszłego głównego czasownika

Przykład

Zdanie czynne: Posprzątali dom.
Zdanie bierne: Dom został przez nich posprzątany.

Past Simple

Czasu Past Simple używamy do opisania czynności, która miała miejsce w przeszłości.

Struktura strony biernej w czasie Past Simple

Podmiot + was/were + imiesłów czasu przeszłego głównego czasownika

Przykład

Zdanie czynne: The team won the game. (Drużyna wygrała mecz.)
Zdanie bierne: The game was won by the team. (Mecz wygrała drużyna.)

Past Continuous

Past Continuous jest używany do opisania czynności, która miała miejsce w przeszłości.

Struktura strony biernej w czasie Past Continuous

Podmiot + was/were + being + imiesłów czasu przeszłego głównego czasownika

Przykład

Zdanie czynne: The students were studying when the teacher arrived. (Uczniowie uczyli się, kiedy przybył nauczyciel.)
Zdanie bierne: The students were being studied by the teacher when he arrived. (Uczniowie byli badani przez nauczyciela, kiedy przybył.)

Past Perfect

Past Perfect jest używany do opisania czynności, która została zakończona przed inną czynnością przeszłą.

Struktura strony biernej w czasie Past Perfect

Podmiot + had + been + imiesłów czasu przeszłego głównego czasownika

Przykład

Zdanie czynne: They had finished the project before the deadline. (Ukończyli projekt przed upływem terminu.)
Zdanie bierne: The project had been finished by them before the deadline. (Projekt został przez nich ukończony przed terminem.)

Future Simple

Czasu biernego Future Simple używamy do opisania czynności, która wydarzy się w przyszłości.

Struktura strony biernej w czasie Future Simple

Podmiot + will + be + imiesłów czasownika głównego

Przykład

Zdanie czynne: They will deliver the package tomorrow. (Jutro dostarczą paczkę.)
Zdanie bierne: The package will be delivered by them tomorrow. (Paczka zostanie przez nich dostarczona jutro.)

Future Continuous

Czasu przyszłego Future Continuous używamy do opisania czynności, która będzie miała miejsce w przyszłości.

Struktura strony biernej w czasie Future Continuous

Podmiot + will + be + being + imiesłów czasu przeszłego głównego czasownika

Przykład

Zdanie czynne: They will be painting the house all day tomorrow. (Jutro cały dzień będą malować dom.)
Zdanie bierne: The house will be being painted by them all day tomorrow. (Dom będzie przez nich malowany jutro przez cały dzień.)

Future Perfect

Strona bierna Future Perfect jest używana do opisania czynności, która zostanie zakończona przed przyszłością.

Struktura strony biernej w czasie Future Perfect

Podmiot + will + have + were + imiesłów czasu przeszłego głównego czasownika

Przykład

Zdanie czynne: They will have finished the report by the end of the week. (Ukończą raport do końca tygodnia.)
Zdanie bierne: The report will have been finished by them by the end of the week. (Raport zostanie przez nich ukończony do końca tygodnia.)

Strona bierna zastosowanie

Zastosowania strony biernej w języku angielskim

Strona bierna może być używana do różnych celów. Oto kilka przykładów:

Podkreślenie obiektu

Strona bierna jest przydatna, gdy chcesz podkreślić przedmiot zdania.

Zdanie czynne: The company fired the employee. (Firma zwolniła pracownika.)
Zdanie bierne: The employee was fired by the company. (Pracownik został zwolniony przez firmę.)

W zdaniu czynnym nacisk kładziony jest na firmę. W zdaniu pasywnym nacisk kładziony jest na pracownika.

Unikanie winy

Strony biernej można użyć, aby uniknąć przypisania winy za działanie.

Zdanie czynne: I broke the vase. (Stłukłem wazon.)
Zdanie bierne: The vase was broken. (Wazon został rozbity.)

W zdaniu czynnym mówca bierze odpowiedzialność za stłuczenie wazonu. W zdaniu pasywnym uwaga skupia się na wazonie, a nie na tym, kto go stłukł.

Tworzenie formalnego tonu

Strona bierna jest powszechnie używana w formalnych pismach, takich jak artykuły naukowe lub dokumenty prawne, w celu nadania bardziej oficjalnego tonu.

Zdanie czynne: The author wrote the book. (Autor napisał książkę.)
Zdanie pasywne: The book was written by the author. (Książka została napisana przez autora.)

W tym przykładzie zdanie bierne brzmi bardziej formalnie i obiektywnie.

Ogólne stwierdzenia

Strony biernej można używać do formułowania ogólnych stwierdzeń bez przypisywania odpowiedzialności konkretnej osobie lub podmiotowi.

Zdanie czynne: People are eating too much junk food. (Ludzie jedzą za dużo śmieciowego jedzenia.)
Zdanie bierne: Too much junk food is being eaten. (Je się za dużo śmieciowego jedzenia.)

W aktywnym zdaniu nie jest jasne, kto je za dużo niezdrowego jedzenia. Zdanie bierne zawiera bardziej ogólne stwierdzenie bez przypisania winy.

Podsumowując, strona bierna jest cennym narzędziem, które można wykorzystać do podkreślenia różnych części zdania, stworzenia bardziej formalnego tonu lub uniknięcia przypisania odpowiedzialności. Aby utworzyć zdanie bierne, użyj formy czasownika posiłkowego „to be”, po którym następuje imiesłów czasu przeszłego głównego czasownika. Podmiot zdania czynnego staje się podmiotem zdania biernego, a podmiot zdania czynnego jest albo pomijany, albo wprowadzany przez przyimek „by”. Strona bierna może być używana w każdym czasie do opisania różnych czynności. Dzięki zrozumieniu struktury i zastosowań strony biernej możesz stać się bardziej skutecznym i wszechstronnym komunikatorem w języku angielskim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *