Skip to content
Strona główna » Blog » Stopniowanie przysłówków w angielskim

Stopniowanie przysłówków w angielskim

Stopniowanie przymiotników angielski

Stopniowanie przysłówków w angielskim to ważne zagadnienie, które jest niezbędne do opanowania, jeśli chcemy posługiwać się tą mową w sposób skuteczny i płynny. Przysłówki pełnią bowiem kluczową rolę w zdaniach angielskich, pozwalając nam opisać sposób, w jaki dana czynność została wykonana. W tym artykule omówimy, jakie są rodzaje stopniowania przysłówków w angielskim oraz jakie reguły należy stosować w przypadku każdego z nich. Dowiedz się, jak stopniować przysłówki w angielskim i poszerz swoją wiedzę z zakresu gramatyki angielskiej.

Rodzaje stopniowania przysłówków w angielskim

W języku angielskim możemy wyróżnić trzy rodzaje stopniowania przysłówków: stopień równy, stopień wyższy oraz stopień najwyższy. Każdy z tych rodzajów ma swoje własne reguły, które należy znać, aby poprawnie korzystać z przysłówków w zdaniach angielskich.

Stopień równy

Stopień równy przysłówków stosujemy, gdy chcemy opisać sposób wykonania czynności w sposób neutralny, bez wyrażania oceny. Przysłówki w stopniu równym mają taką samą formę jak podstawowe formy przymiotników i kończą się na -ly. Przykłady:

  • She speaks English fluently. (Mówi po angielsku płynnie.)
  • He runs slowly. (Biegnie powoli.)
  • They work hard. (Pracują ciężko.)

Stopień wyższy

Stopień wyższy przysłówków stosujemy, gdy chcemy wyrazić, że czynność została wykonana w sposób bardziej intensywny lub skuteczny. W przypadku przysłówków jednosylabowych tworzymy go przez dodanie końcówki -er, a w przypadku przysłówków dwu- i wielosylabowych poprzedzając przysłówek słowem more. Przykłady:

  • She speaks English more fluently than he does. (Mówi po angielsku bardziej płynnie niż on.)
  • He runs faster than she does. (Biegnie szybciej niż ona.)
  • They work harder than we do. (Pracują ciężej niż my.)

Stopień najwyższy

Stopień najwyższy przysłówków stosujemy, gdy chcemy wyrazić, że czynność została wykonana w sposób najbardziej intensywny lub skuteczny. W przypadku przysłówków jednosylabowych tworzymy go przez dodanie końcówki -est, a w przypadku przysłówków dwu- i wielosylabowych poprzedzając przysłówek słowem most. Przykłady:

  • She speaks English the most fluently of all. (Mówi po angielsku najbardziej płynnie ze wszystkich.)
  • He runs the fastest of all. (Biegnie najszybciej ze wszystkich.)
  • They work the hardest of all. (Pracują najciężej ze wszystkich.)

Warto pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od tych reguł. Niektóre przysłówki nie podlegają stopniowaniu, ponieważ wyrażają stan lub stopień. Przykładami takich przysłówków są: completely, entirely, perfectly, wholly.

Stopniowanie przysłówków w angielskim

Podsumowanie

Stopniowanie przysłówków w języku angielskim to ważna umiejętność, która pozwala na wyrażanie się w sposób precyzyjny i dokładny. Dzięki temu, że zna się zasady tworzenia stopni przysłówków, można swobodnie opisywać sposoby wykonywania czynności, a także porównywać różne sytuacje i osoby. Zapamiętaj więc zasady stopniowania przysłówków w języku angielskim i ćwicz ich użycie w praktyce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *