Skip to content
Strona główna » Blog » Rozprawka po angielsku za i przeciw – przykłady

Rozprawka po angielsku za i przeciw – przykłady

Rozprawka po angielsku przykłady

Jeśli chodzi o pisanie rozprawek w języku angielskim, jednym z najczęstszych typów jest rozprawka za i przeciw. Ten rodzaj rozprawki ma na celu przedstawienie argumentów za i przeciw określonemu tematowi lub kwestii, dając czytelnikowi wyważony pogląd na obie strony sporu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej strukturze i kluczowym elementom rozprawki za i przeciw używając przykładowej rozprawki jako przewodnika.

Rozprawka po angielsku – przykłady

Temat

Czy szkoły powinny zakazać niezdrowego jedzenia?

Wstęp

Junk food is a controversial issue that has been debated for many years. Some people believe that schools should ban junk food to promote healthy eating habits among students. However, others argue that banning junk food would infringe on individual rights and freedom of choice. In this essay, I will examine both sides of the argument and present my own viewpoint.

Akapit 1 – Argumenty przemawiające za zakazem niezdrowej żywności

One of the main arguments in favor of a junk food ban is the negative impact on students’ health. Junk food is high in fat, sugar, and calories, which can lead to obesity and other health problems. By banning junk food in schools, students will be encouraged to make healthier food choices.

Akapit 2 – Argumenty przeciwko zakazowi fast foodów

However, there are also valid arguments against a junk food ban. Some people argue that it is not the school’s responsibility to dictate what students eat. Students have the right to make their own decisions about their diet, and banning junk food would be an infringement on their freedom of choice.

Akapit 3 – Rozwiązanie kompromisowe

A compromise solution to the junk food ban debate would be to promote healthier food options in schools. Schools could offer more nutritious meals and snacks that are still appealing to students. This would encourage students to make healthier choices without infringing on their freedom of choice.

Podsumowanie

In conclusion, the junk food ban debate is a complex issue with valid arguments on both sides. While promoting healthy eating habits among students is important, it is also essential to respect individual rights and freedom of choice. A compromise solution that encourages healthier food options in schools may be the best way forward.

Wskazówki jak napisać rozprawkę po angielsku

Jak napisać rozprawkę w języku angielskim – wskazówki

Po pierwsze, rozważmy strukturę rozprawki za i przeciw. Jak każda rozprawka, powinna zaczynać się od wprowadzenia, które powinno zawierać podstawowe informacje na ten temat i zawierać tezę, która jasno określa stanowisko autora. Treść rozprawki należy następnie podzielić na akapity, z których każdy przedstawia odrębny argument za lub przeciw danemu tematowi. Wreszcie rozprawka powinna zakończyć się podsumowaniem przedstawionych argumentów i powtórzeniem tezy.

Przydatne wskazówki:

 • Używaj prostego i jasnego języka, aby przedstawić swoje argumenty za i przeciw danemu tematowi.
 • Użyj łączących słów i wyrażeń, aby połączyć swoje pomysły i sprawić, by rozprawka przebiegała płynnie.
 • Odnieś się do kontrargumentów i przedstaw wyważony pogląd na problem.
 • Użyj przykładów i dowodów na poparcie swoich argumentów.
 • Użyj jasnego stwierdzenia, aby podsumować swoje stanowisko w temacie.
 • Zakończ podsumowaniem argumentów i powtórzeniem swojej tezy.
Rozprawka po angielsku - przydatne wyrażenia

Przydatne wyrażenia

Wstęp

 • “In recent years, there has been a growing debate over/around the topic of…” – „W ostatnich latach narasta debata wokół tematu…”
 • “The issue of [topic] has become increasingly controversial over the years…” – „Kwestia [tematu] z biegiem lat stawała się coraz bardziej kontrowersyjna…”
 • “It is often argued that…” – „Często mówi się, że…”
 • “The purpose of this essay is to examine the pros and cons of [topic] and come to a reasoned conclusion.” – „Celem rozprawki jest zbadanie zalet i wad [tematu] i dojście do uzasadnionego wniosku”.

Rozwinięcie

Argumenty za

 • “One of the main arguments in favor of [topic] is…” – „Jednym z głównych argumentów przemawiających za [tematem] jest…”
 • “Moreover, proponents of [topic] often argue that…” – „Co więcej, zwolennicy [tematu] często twierdzą, że…”
 • “Another point worth considering is…” – „Kolejnym punktem wartym rozważenia jest…”

Argumenty przeciw

 • “On the other hand, those who oppose [topic] argue that…” – „Z drugiej strony, ci, którzy sprzeciwiają się [tematowi], twierdzą, że…”
 • “Furthermore, critics of [topic] often point out that…” – „Ponadto krytycy [tematu] często zwracają uwagę, że…”
 • “In addition, it is important to note that…” – „Ponadto należy zauważyć, że…”

Stanowisko neutralne

 • “It is important to consider both sides of the argument…” – „Ważne jest, aby wziąć pod uwagę obie strony sporu…”
 • “There are valid points on both sides of the debate…” – „Istnieją ważne punkty po obu stronach debaty…”

Zakończenie

 • “In conclusion, after weighing up the arguments for and against [topic], it can be said that…” – „Podsumowując, po rozważeniu argumentów za i przeciw [tematowi], można powiedzieć, że…”
 • “Overall, it seems that the benefits/drawbacks of [topic] outweigh the disadvantages/advantages.” – „Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że zalety/wady [tematu] przeważają nad wadami/zaletami”.
 • “It is clear that there is no easy answer to the question of [topic], but by considering both sides of the argument, we can make an informed decision.” – „Oczywiste jest, że nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie [temat], ale biorąc pod uwagę obie strony sporu, możemy podjąć świadomą decyzję”.

Podsumowując, napisanie rozprawki za i przeciw może być wyzwaniem. Jednakże opanowanie tej umiejętności jest szczególnie kluczowe dla maturzystów. Kierując się przejrzystą strukturą i przedstawiając argumenty za i przeciw danemu tematowi w logiczny i zwięzły sposób, możesz skutecznie przekazać czytelnikowi swoje stanowisko. Dzięki praktyce i dbałości o szczegóły każdy może opanować sztukę pisania rozprawki za i przeciw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *