Skip to content
Strona główna » Blog » Rozprawka opiniująca w języku angielskim – struktura, zwroty, przykłady

Rozprawka opiniująca w języku angielskim – struktura, zwroty, przykłady

Rozprawka opiniująca angielski

Napisanie rozprawki opiniującej po angielsku to jedno z najważniejszych zadań na lekcjach języka angielskiego. Jest to forma pisemna, w której musisz wyrazić swoje stanowisko wobec określonego tematu, a także przedstawić argumenty, które potwierdzą jego słuszność. Rozprawka opiniująca bardzo często występuję na maturze z języka angielskiego, a także w zadaniach na poziomie B1. W tym artykule omówimy, jak napisać dobrą rozprawkę opiniującą po angielsku, przedstawię strukturę, przydatne zwroty i słówka, a także przykłady.

Struktura rozprawki opiniującej po angielsku

Rozprawka opiniująca po angielsku składa się z trzech podstawowych części:

Wstęp (introduction)

Wstęp powinien zawierać informacje na temat rozprawki oraz wprowadzić czytelnika w temat. Wprowadzenie powinno być zwięzłe, ale jednocześnie treściwe. Warto w nim także zawrzeć tezę, czyli Twoje stanowisko na temat poruszanego tematu.

Przykładowe zdania, które możesz wykorzystać we wstępie:

 • “The topic of my essay is…” – Tematem mojego eseju jest…
 • “In this essay, I will discuss…” – W tym eseju będę omawiał/omawiała…
 • “In my opinion…” – Moim zdaniem…
 • “It is my belief that…” – Wierzę, że…
 • “It is often argued that…” – Często się argumentuje, że…
 • “It is a well-known fact that…” – To dobrze znany fakt, że…
 • “There are many different opinions on this topic, but I believe that…” – Istnieje wiele różnych opinii na ten temat, ale uważam, że…

Główna część (main body)

Główna część rozprawki powinna zawierać argumenty, które popierają Twoją tezę. Argumenty powinny być poparte przykładami i informacjami, które potwierdzają ich słuszność. Warto pamiętać, aby każdy argument przedstawić w oddzielnym akapicie.

Przykładowe zdania, które możesz wykorzystać w głównej części rozprawki:

 • “Firstly, it is important to note that” – Po pierwsze, warto zauważyć, że…
 • “Another key point to consider is” – Kolejnym ważnym punktem do rozważenia jest…
 • “Moreover, it is worth mentioning that” – Ponadto, warto zaznaczyć, że…
 • “In addition, there is evidence to suggest that” – Dodatkowo, istnieją dowody sugerujące, że…
 • “It is also worth noting that…” – Warto również zauważyć, że…
 • “Furthermore, it is important to remember that…” – Ponadto, ważne jest pamiętać, że…

Zakończenie (conclusion)

Na zakończenie należy przedstawić podsumowanie rozprawki. Podsumowanie powinno zawierać przede wszystkim reasumujące stwierdzenie, w którym potwierdzasz swoją tezę. Powinno także wskazywać na konsekwencje wynikające z Twojego stanowiska oraz podsumować argumenty, które przedstawiłeś.

Przykładowe zdania, które możesz wykorzystać w zakończeniu rozprawki:

 • “To sum up…” – Podsumowując…
 • “In conclusion…” – W konkluzji…
 • “To conclude…” – Na zakończenie…
 • “All in all…” – Ogólnie rzecz biorąc…
 • “In summary…” – W skrócie…
 • “Therefore, it is clear that…” – Zatem, jest jasne, że…
 • “In light of the above evidence, it is clear that…” – Biorąc pod uwagę powyższe dowody, jasne jest, że…

Przydatne zwroty i słówka do rozprawki opiniującej po angielsku

Rozprawka opiniująca angielski - przydatne zwroty

Rozprawka opiniująca w języku angielskim – przydatne zwroty

Oprócz podstawowych zwrotów, które zostały przedstawione wyżej, warto poznać także inne przydatne zwroty i słówka, które pomogą w napisaniu rozprawki opiniującej po angielsku:

Wyrażanie stanowiska

 • “I am of the opinion that…” – Jestem zdania, że…
 • “I firmly believe that…” – Jestem głęboko przekonany, że…
 • “In my view…” – Z mojego punktu widzenia…
 • “From my perspective…” – Z mojej perspektywy…
 • “Personally, I think that…” – Osobiście uważam, że…
 • “I hold the belief that…” – Jestem przekonany, że…
 • “It is my firm conviction that…” – Jestem całkowicie przekonany, że…

Wyrażanie zastrzeżeń

 • “However, it should be noted that…” – Jednak należy zauważyć, że…
 • “Nevertheless, one should consider…” – Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę…
 • “On the other hand…” – Z drugiej strony…
 • “It cannot be denied that…” – Nie da się zaprzeczyć, że…
 • “Despite this, some people argue that…” – Pomimo tego, niektórzy ludzie argumentują, że…

Wyrażanie zgody

 • “I completely agree that…” – W pełni zgadzam się, że…
 • “I wholeheartedly agree that…” – Całkowicie zgadzam się, że…
 • “I am fully in agreement with…” – W pełni zgadzam się z…
 • “There is no doubt that…” – Nie ma wątpliwości, że…
 • “It is clear that…” – Jest jasne, że…

Przytaczanie argumentów

 • “One of the main reasons for…” – Jednym z głównych powodów…
 • “A key argument in favor of…” – Kluczowy argument na korzyść…
 • “There is strong evidence to suggest that…” – Istnieją mocne dowody sugerujące, że…
 • “It is widely acknowledged that…” – Powszechnie uznaje się, że…
 • “Studies have shown that…” – Badania wykazały, że…
 • “Experts agree that…” – Eksperci zgadzają się, że…

Podsumowanie

 • “In summary, it is clear that…” – Podsumowując, jest jasne, że…
 • “To sum up, it is evident that…” – Podsumowując, jest oczywiste, że…
 • “In conclusion, it is apparent that…” – Podsumowując, jest oczywiste, że…
 • “All things considered, it is clear that…” – Biorąc wszystko pod uwagę, jest jasne, że…
 • “Taking all of the above into consideration, it is evident that…” – Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, jest oczywiste, że…
Przykłady rozprawek opiniujących angielski

Przykłady rozprawek opiniujących po angielsku

Oto dwa przykłady rozprawek opiniujących po angielsku:

Temat: Should students be required to wear uniforms to school?

Wstęp: In my opinion, students should be required to wear uniforms to school. Uniforms can help promote a sense of unity and pride in the school community, and can also reduce bullying and discrimination based on clothing.

Główna część: Firstly, uniforms can help promote a sense of unity and pride in the school community. When everyone is dressed in the same way, there are no visible social or economic differences between students. This can help create a more inclusive and welcoming environment for everyone. Additionally, uniforms can reduce bullying and discrimination based on clothing. When everyone is wearing the same thing, there is no opportunity for students to judge each other based on their clothing choices.

Zakończenie: In conclusion, I strongly believe that students should be required to wear uniforms to school. Uniforms can help promote a sense of unity and pride in the school community, and can also reduce bullying and discrimination based on clothing. While some may argue that uniforms limit students’ individuality, the benefits of a uniform policy far outweigh any potential drawbacks.

Temat: Should the voting age be lowered to 16?

Wstęp: In my opinion, the voting age should be lowered to 16. Young people today are more informed and engaged in politics than ever before, and they deserve the right to have their voices heard.

Główna część: Firstly, young people today are more informed and engaged in politics than ever before. With the rise of social media and access to information, young people are more knowledgeable about politics and social issues than previous generations. Additionally, many 16-year-olds are already working and paying taxes, so they should have a say in how their tax dollars are spent. Secondly, lowering the voting age to 16 can encourage greater civic engagement among young people. By giving them the right to vote, young people can feel more invested in the political process and more likely to participate in future elections.

Zakończenie: In conclusion, I strongly believe that the voting age should be lowered to 16. Young people today are more informed and engaged in politics than ever before, and they deserve the right to have their voices heard. While some may argue that 16-year-olds are not mature enough to vote, the same argument was made when the voting age was lowered from 21 to 18. Giving 16-year-olds the right to vote can encourage greater civic engagement and ensure that their voices are heard in the political process.

Podsumowanie

Napisanie rozprawki opiniującej po angielsku może być trudne, ale jest to umiejętność, która może się przydać w wielu sytuacjach. Warto pamiętać, że struktura rozprawki opiniującej składa się z wstępu, głównej części i zakończenia. Ważne jest również wyrażanie swojego stanowiska w jasny i zrozumiały sposób, a także przedstawianie argumentów i podsumowanie swojej opinii.

Przydatne zwroty i słówka mogą pomóc w napisaniu bardziej złożonej rozprawki opiniującej, która będzie bardziej przekonująca i interesująca dla czytelnika. Warto również szukać przykładów rozprawek opiniujących, aby zobaczyć, jak inni piszą i jakie argumenty prezentują.

Pamiętaj, że napisanie dobrej rozprawki opiniującej wymaga czasu i pracy, ale jest to umiejętność, którą warto rozwijać. Może się przydać w szkole, na studiach, w pracy, czy nawet w codziennym życiu. Jeśli pragniesz rozwijać swój angielski, to koniecznie obserwuj nas na Instagramie, gdzie znajdziesz porady i wskazówki dotyczące nauki języka angielskiego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *