Skip to content
Strona główna » Blog » Inwersja w angielskim

Inwersja w angielskim

Inwersja angielski

Inwersja to jedna z ważniejszych cech języka angielskiego, która polega na odwróceniu porządku zdania w celu podkreślenia pewnego elementu lub uzyskania specyficznego stylu. W praktyce oznacza to, że czasownik występuje przed podmiotem lub innym elementem zdania, który normalnie pojawia się na początku. Inwersja w angielskim występuje w różnych kontekstach i konstrukcjach gramatycznych, dlatego warto znać jej zasady oraz zobaczyć, jak wygląda w praktyce.

Inwersja w zdaniach twierdzących

Pierwszym rodzajem inwersji jest ta, która występuje w zdaniach twierdzących, w których podmiot nie jest rzeczownikiem. W takim przypadku inwersja polega na tym, że czasownik pojawia się przed podmiotem. Przykłady:

 • Never have I seen such a beautiful sunset. (Nigdy nie widziałem tak pięknego zachodu słońca.)
 • Rarely do I go to the gym. (Rzadko chodzę na siłownię.)
 • Only then did she realize her mistake. (Dopiero wtedy zrozumiała swój błąd.)
 • So great was his surprise that he couldn’t say a word. (Jego zaskoczenie było tak wielkie, że nie mógł wykrztusić słowa.)

W powyższych zdaniach czasownik (have, do, did, was) pojawia się przed podmiotem (I, she, his), co nadaje im szczególną siłę wyrazu. Warto zauważyć, że przy inwersji czasownik wymaga operatora (np. do, did), który normalnie występuje tylko w zdaniach pytających lub przeczących. W przypadku zdania twierdzącego bez inwersji operator nie jest potrzebny.

Inwersja w zdaniach z rzeczownikami

Inny rodzaj inwersji występuje w zdaniach z rzeczownikami w roli podmiotu. W takim przypadku inwersja polega na tym, że przed czasownikiem pojawia się rzeczownik, który pełni funkcję podmiotu. Przykłady:

 • The winner of the competition is she. (Zwycięzcą konkursu jest ona.)
 • My best friend is he. (Moim najlepszym przyjacielem jest on.)
 • A great teacher was she. (Wspaniałą nauczycielką była.)

W takich zdaniach inwersja pozwala podkreślić rzeczownik będący podmiotem (winner, friend, teacher) i nadać mu większą wagę. Warto jednak pamiętać, że taka konstrukcja może być uznana za archaiczną lub zbyt formalną, dlatego w mowie potocznej rzadko się z niej korzysta.

Inwersja w zdaniach warunkowych

Inwersja występuje również w zdaniach warunkowych, które wyrażają hipotetyczną sytuację lub jej konsekwencję. W takim przypadku inwersja polega na umieszczeniu przed podmiotem słowa “were” lub czasownika modalnego, takiego jak “should” czy “had”. Przykłady:

 • Were I you, I would take that job. (Gdybym był tobą, wziąłbym tę pracę.)
 • Should it rain, we will stay indoors. (Jeśli będzie padać, zostaniemy w domu.)
 • Had I known, I would have helped you. (Gdybym wiedział, pomógłbym ci.)

W takich zdaniach inwersja pozwala na wyrażenie hipotetycznej sytuacji lub konsekwencji w sposób bardziej elegancki i formalny.

Inwersja w zdaniach z wyrażeniami czasowymi

Inwersja występuje również w zdaniach z wyrażeniami czasowymi, które wyrażają częstotliwość lub porównanie. W takim przypadku inwersja polega na tym, że przed podmiotem pojawia się czasownik. Przykłady:

 • Not only does he play the guitar, but he also sings. (Nie tylko gra na gitarze, ale także śpiewa.)
 • Seldom have I seen such an interesting movie. (Rzadko widziałem tak ciekawy film.)
 • Hardly had I left the house when it started raining. (Ledwo wyszedłem z domu, gdy zaczęło padać.)

W takich zdaniach inwersja pozwala podkreślić wyrażenie czasowe i nadać mu większą wagę.

Inwersja to ważna cecha języka angielskiego, która polega na odwróceniu porządku zdania w celu podkreślenia pewnego elementu lub uzyskania specyficznego stylu. W języku angielskim występuje wiele rodzajów inwersji, w tym inwersja w zdaniach twierdzących, zdaniach z rzeczownikami, zdaniach warunkowych oraz zdaniach z wyrażeniami czasowymi. Znajomość tych konstrukcji pozwala na swobodne porozumiewanie się w języku angielskim oraz nadanie swoim wypowiedziom większej siły wyrazu. Jeśli chcesz stale rozwijać swój angielski, to obserwuj nas na TikToku i Instagramie, gdzie znajdziesz wiele treści, które pozwolą Ci poszerzyć słownictwo, a także utrwalić wiedzę z zakresu gramatyki.

Inwersja w angielskim

Ćwiczenia inwersji w języku angielskim

1. Przepisz następujące zdania, stosując inwersję:

a. I have never seen such a beautiful sight.

b. They have rarely traveled abroad.

2. Uzupełnij poniższe zdania, stosując inwersję:

a. Only when __________, __________.

b. Not until __________, __________.

3. Napisz pytania stosując inwersję:

a. Do you enjoy playing tennis?

b. Has she ever been to New York?

4. Przepisz następujące zdania, stosując inwersję:

a. She will only come if you invite her.

b. He can only play the guitar when he is alone.

5. Napisz zdania z przeczącymi przysłówkami i inwersją:

a. Never before __________, __________.

b. Not only __________, __________, but also __________.

6. Napisz zdania z „only” i inwersją:

a. Only when __________, __________.

b. Only if __________, __________.

7. Uzupełnij poniższe zdania, stosując inwersję:

a. Little __________, __________.

b. Hardly __________, __________.

Odpowiedzi

1. a. Never have I seen such a beautiful sight. b. Rarely have they traveled abroad.

 1. a. Only when it’s sunny do I go to the beach. b. Not until I finish my work can I go home.
 1. a. Do you enjoy playing tennis? b. Has she ever been to New York?
 1. a. Only if you invite her will she come. b. Only when he is alone can he play the guitar.
 1. a. Never before have I seen such a beautiful sunset. b. Not only did he miss his flight, but also he lost his passport.
 1. a. Only when it’s quiet can I concentrate. b. Only if you finish your work can you go out.
 1. a. Little did I know that he was planning a surprise party. b. Hardly had I started reading when the phone rang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *